Психологічні аспекти індивідуалізації навчання

Психологические материалы » Психологічні аспекти індивідуалізації навчання

Модернізація національної освіти України, перебудова середньої та вищої школи, спрямовані на забезпечення кожній молодій людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загальнокультурного і професійного рівня самоосвіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, вимагають суттєвого піднесення якості навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя. Підготовка сучасної високоосвіченої і конкурентноздатної людини, здатної до творчості, є одним із першочергових державних завдань.

У сучасній дидактиці для розкриття змісту індивідуальної форми навчання вживаються поняття «індивідуалізація навчання», «індивідуалізоване навчання», «індивідуальний підхід» та інші. У педагогічній енциклопедії поняття «індивідуалізація навчання» визначається як «організація навчального процесу, коли вибір засобів, заходів, темпу навчання ураховує індивідуальні особливості у навчанні».

Кожна людина будує свою особистість сама в процесі активної діяльності та спілкування з іншими людьми. Для студента основним видом діяльності є навчання, яке є одним із важливих чинників становлення студента як особистості. Але кожен студент є неповторною єдністю фізіологічних і психологічних якостей. Щодо розгляду поняття індивідуальності, то існує два підходи трактування його сутності.

Індивідуалізація навчання – розглядається також як суто дидактичний принцип, що зумовлює необхідність в процесі навчання бачити кожного студента. Індивідуалізація процесу навчання у вищій школі розглядається як організація навчальної діяльності під час якої враховуються індивідуальні відмінності студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання.Подібно до суті індивідуалізації процесу навчання визначається і сутність поняття індивідуальний підхід.

Навчальний процес у вищій школі повинен організовуватися з урахуванням таких якостей, що дасть можливість забезпечити високий рівень пізнавальної активності студентів, досягти намічених результатів у навчанні. Педагог має створити оптимальні умови для розкриття можливостей особистості студента, зокрема шляхом довірливих стосунків між самими студентами та викладачем, що мобілізує їх творчий потенціал, формує впевненість у своїх силах і, таким чином, зумовить процес інтенсивного засвоєння матеріалу, викличе стійкий інтерес до вивчення навчальної дисципліни.


Пути и средства профилактики алкоголизации и курения подростков в семейном воспитании (экспериментальное исследование). Организация исследовательской работы, диагностика и результат
В моем исследовании генеральной совокупностью являются подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Исследование проводилось в МСОШ д.Карышка Баймакского района РБ. Выборочная совокупность равна 33 человек: 15 мужского пола и 18 женского. Я проводил выборочное исследование при помощи анкетирования. 1.алкоголь 1.Употребляете ли Вы алкоголь? ...

Экспериментальное исследование особенностей эмоционально-мотивационной сферы подростков. Общая характеристика экспериментального исследования
В качестве рабочей гипотезы нами было выдвинуто предположение о том, что уровень нервно-психологического напряжения и развитие мотивационной сферы подростков зависит от особенностей социально-психологической адаптации в этот период. Для проверки данной гипотезы нами было организованно и проведено экспериментальное исследование на базе ...

Характеристика кризиса семи лет
В качестве основной психологической характеристики выделяется "потеря непосредственности", которая, с одной стороны, характеризуется манерничаньем и кривлянием, т. е. неестественностью поведения, с другой — возникновением форм поведения, опосредствованных правилами и нормами, т. е. произвольностью. По Л.С. Выготскому, К. с. л. ...