Психологічні аспекти індивідуалізації навчання

Психологические материалы » Психологічні аспекти індивідуалізації навчання

Модернізація національної освіти України, перебудова середньої та вищої школи, спрямовані на забезпечення кожній молодій людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загальнокультурного і професійного рівня самоосвіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, вимагають суттєвого піднесення якості навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя. Підготовка сучасної високоосвіченої і конкурентноздатної людини, здатної до творчості, є одним із першочергових державних завдань.

У сучасній дидактиці для розкриття змісту індивідуальної форми навчання вживаються поняття «індивідуалізація навчання», «індивідуалізоване навчання», «індивідуальний підхід» та інші. У педагогічній енциклопедії поняття «індивідуалізація навчання» визначається як «організація навчального процесу, коли вибір засобів, заходів, темпу навчання ураховує індивідуальні особливості у навчанні».

Кожна людина будує свою особистість сама в процесі активної діяльності та спілкування з іншими людьми. Для студента основним видом діяльності є навчання, яке є одним із важливих чинників становлення студента як особистості. Але кожен студент є неповторною єдністю фізіологічних і психологічних якостей. Щодо розгляду поняття індивідуальності, то існує два підходи трактування його сутності.

Індивідуалізація навчання – розглядається також як суто дидактичний принцип, що зумовлює необхідність в процесі навчання бачити кожного студента. Індивідуалізація процесу навчання у вищій школі розглядається як організація навчальної діяльності під час якої враховуються індивідуальні відмінності студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання.Подібно до суті індивідуалізації процесу навчання визначається і сутність поняття індивідуальний підхід.

Навчальний процес у вищій школі повинен організовуватися з урахуванням таких якостей, що дасть можливість забезпечити високий рівень пізнавальної активності студентів, досягти намічених результатів у навчанні. Педагог має створити оптимальні умови для розкриття можливостей особистості студента, зокрема шляхом довірливих стосунків між самими студентами та викладачем, що мобілізує їх творчий потенціал, формує впевненість у своїх силах і, таким чином, зумовить процес інтенсивного засвоєння матеріалу, викличе стійкий інтерес до вивчення навчальної дисципліни.


Освещенность вопроса эмоциональной стойкости у студентов-психологов в современной научной литературе
В отечественной и зарубежной психологии выделяют великое множество подходов к исследованию личности, но в последние годы значительно возрос интерес к прикладному аспекту этого психологического направления - исследованию профессиональных и личностных качеств психологов (Абрамова Г. С., Аминов Н. А., Овчарова Р. В., Обозов Н. И., Молокано ...

Содержание профиля личности учителя с высоким и низким уровнем коммуникативно-педагогической толерантности по Кеттеллу
Анализируя профиль личности толерантных и интолерантных педагогов по рисунку, можно констатировать, что основные отличия профилей наблюдаются по следующим шкалам: низкий интеллект – высокий интеллект, эмоциональная неустойчивость – эмоциональная стабильность, доверчивость – подозрительность, наивность – проницательность, уверенная адекв ...

Образ мира в целом
А.Н. Леонтьев раскрыл различия образа мира и чувственного образа: первый – амодален, интегративен и обобщен, а второй – модален и всегда конкретен. Он подчеркивал, что в основе индивидуального образа мира лежит не только чувственный, но весь социокультурный опыт субъекта. Психологический образ мира динамичен и диалектичен, он постоянно ...